Welke zorgfunctie heeft de school voor lhbt-leerlingen?

 

(Deze pagina is een uitwerking bij het onderwerp ‘Zorg dragen: hoe dan?’)

 

Zorgfunctionarissen kunnen hun taak ten aanzien van lhbt-leerlingen oppakken in een signalerende, sturende en begeleidende functie.

Signalerend

Vanuit hun taakstelling en de praktijkervaring die daaruit voortvloeit, kunnen zorgfunctionarissen scherper signaleren wanneer sprake is van stress bij lhbt-leerlingen en de onveiligheid die daarmee samenhangt.

Sturend

Zorgfunctionarissen kunnen sturend globaal genomen drie dingen doen:

  • Zij kunnen erop aandringen dat de school zichzelf kwantitatief inzicht verschaft over de veiligheidsbeleving van lhbt-leerlingen door hierover expliciete vragen op te nemen in de monitoring waartoe scholen verplicht zijn. Per 1 augustus[A1]  zijn scholen verplicht om de veiligheidbeleving van alle leerlingen te monitoren. Vragen ten aanzien van de veiligheidsbeleving van lhbt-leerlingen zijn opgenomen in de E-MOVO, de GGD jeugdmonitor. Iedere regionale GGD heeft echter de vrijheid om de E-MOVO uit te voeren dan wel de vragen over seksuele diversiteit daarin op te nemen. Indien een GGD dit beide doet, dan dient zij deze vragen te stellen. De school kan de GGD hiernaar of naar de schoolspecifieke uitkomsten te vragen. Het Digitale Veiligheidsplan van Stichting School&Veiligheid inspireert u voor andere instrumenten.
  • Aan de hand van de cijfers zijn plannen beter onderbouwd te maken. In het maken van plannen kan de zorgfunctionaris vanuit zijn praktijkervaring een adviserende rol innemen.
  • Ten slotte is een gezamenlijk gedragen pedagogische visie en het handelen dat daaruit voortvloeit, een belangrijke bouwsteen voor het vormgeven aan sociale veiligheid binnen de school. De zorgfunctionaris kan (samen met de mentoren) adviseren hoe het schoolpersoneel omgaat met grapjes van iemand homo noemen: Tot welke gemeenschappelijke visie komt men? Wanneer is humor of een serieuze reactie geschikt (casuïstiek)? Wanneer gaat men over tot strafmaatregelen bij homopesten of -schelden? Bij dit beleid maken hoort ook de taakverdeling tussen mentor, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon en andere partijen die bij de zorgplicht en het vormgeven aan sociale veiligheid betrokken zijn.

Begeleidend

In de begeleiding hebben zorgfunctionarissen zowel preventief als curatief een taak.

[A1]Vanwege dit punt onderaan kennisbankitems opnemen: ITS veiligheidsmonitor, EduDivers GeenID test.

 

(Deze pagina is een uitwerking bij het onderwerp ‘Zorg dragen: hoe dan?’)